Lista laureatów „Kutnowskiego konkursu na mikrodotacje”

W ramach konkursu o grantu do wysokości 3 000,00 zł walczyło 20 kutnowskich organizacji. Wszystkie przeszły pozytywnie ocenę formalną, a 19 pozytwnie oceniono merytorycznie, tzn otrzymały co najmniej 33 punktów, średnią ocen 2 niezależnych ekspertów. 19 organizacji otrzymało środki na swoje działania. Dodatkowo część wnioskodawców otrzymywało po 5 punktów w tzw kryterium strategicznym, które spełniały będąc młodymi organizacjami (wpis do KRS lub innego, właściwego rejestru lub ewidencji nie wcześniej niż 18 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku o mikrodotację) o udokumentowanym rocznym budżecie nie przekraczający 25 tys. zł).

KUTNO_wyniki konkursu

Laureatom gratulujemy! Każdy zostanie powiadomiony indywidualnie o wynikach konkursu i kolejnych krokach, podpisaniu umów i zasad realizacji.

W razie pytań prosimy o kontakt z realizatorami Centrum OPUS od poniedziałku, 11.07.2016 pod nr telefonów:

  •  502 570 822
  • 24 388 14 49

Konkurs jest współfinansowany z środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich MRPiPS, środków samorządu łódzkiego i środków Miasta Kutno.
Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Prezydenta Miasta Kutno. Celem konkursu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych życie publiczne, a w szczególności: zwiększenie roli inicjatyw oddolnych w obszarach kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; ochrony i promocji zdrowia; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. W ramach konkursu dofinansowane zostały lokalne inicjatywy oddolne – projekty które inicjują współpracę mieszkańców Kutna na rzecz dobra wspólnego w następujących sferach pożytku publicznego:

  • ochrony i promocji zdrowia
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.