Mikrodotacja może wynosić minimalnie 1500 zł a maksymalnie 5000 zł.
Pula na mikrodotacje w roku 2015 wynosi 480 000zł.

Wnioskodawca musi wnieść wkład własny w wysokości minimum 10% w postaci wkładu finansowego lub niefinansowego (usługowego, rzeczowego lub pracy społecznej )
Dopuszczalne są następujące formy wnoszenia wkładu własnego:
dla młodych organizacji pozarządowych lub innych podmiotów (wymienionych w punkcie II.2 Regulaminu) dopuszczalne jest wnoszenie wkładu w postaci finansowej i niefinansowej.
dla grup nieformalnych aplikujących samodzielnie (wymienionych w punkcie
II.2 Regulaminu) dopuszczalne jest wnoszenie wkładu wyłącznie w postaci niefinansowej.
dla grup nieformalnych aplikujących za pośrednictwem innego podmiotu (wymienionego w punkcie II.2a Regulaminu) dopuszczalne jest wnoszenie wkładu w postaci finansowej i niefinansowej.

Sposób zawierania umowy o mikrodotacje jest uzależniony od tego, jaką ścieżkę aplikowania wybierze dany podmiot aplikujący.

Możliwe są 3 warianty:
1 umowa dwustronna pomiędzy organizacją pozarządową a Operatorem konkursu (Wnioskodawca jest tożsamy z Realizatorem projektu)
2 umowa dwustronna pomiędzy grupą nieformalną/samopomocową (umowę podpisuje 3 przedstawicieli grupy) a Operatorem (Wnioskodawca jest tożsamy z Realizatorem projektu)
3 umowa trójstronna – grupa nieformalna podpisuje umowę o współpracy z instytucją lub organizacją, która w jej imieniu złożyła wniosek do konkursu i jednocześnie ta organizacja podpisuje umowę z Operatorem konkursu.
Umowa pomiędzy grupą nieformalną (Realizatorem) a organizacją (Wnioskodawcą) powinna obejmować m.in. zasady współpracy i regulować kwestie własności ew. majątku grupy nieformalnej powstałego w skutek realizacji projektu.
Obowiązujący wzór umowy przedstawi Operator (Wnioskodawca nie jest tożsamy z Realizatorem).

CO MOŻNA SFINANSOWAĆ W RAMACH PROJEKTU?

W ramach projektu mogą być finansowane wszystkie wydatki niezbędne do realizacji projektu, o ile spełniają kilka podstawowych warunków:

Niezbędne dla realizacji projektu, co oznacza, że dany wydatek musi być konieczny, aby możliwe było zrealizowanie projektu i przewidzianych w jego ramach działań.

Weryfikacja tego warunku następuje w trzech krokach:
1. Po pierwsze na etapie oceny wniosku o dofinansowanie – w ramach budżetu projektu wnioskodawca wpisuje przewidywane wydatki do tabeli budżetowej określając rodzaj wydatku oraz jego wartość. Im bardziej szczegółowy opis w pozycji budżetowej tym większe prawdopodobieństwo , że osoby weryfikujące wniosek o dofinasowanie nie będą miały wątpliwości co do jego związku z realizowanymi działaniami.
Opis wydatku w budżecie powinien wprost nawiązywać do realizowanych działań tak aby możliwe było odczytanie jego związku z realizowanym przedsięwzięciem.
Np. zamiast wpisywać „ulotka” lepiej wpisać: „ulotka na potrzeby rekrutacji uczestników warsztatów, format A4, kolorowa”

2.Podczas wizyt monitoringowych – w ramach wizyty monitoringowej przedstawiciele Operatora podczas spotkania z Wnioskodawca omawiają cały przebieg realizacji projektu, w tym oglądają dokumenty księgowe i weryfikują poniesione wydatki. Podczas tego spotkania weryfikowane są również poniesione do tego czasu koszty przez Wnioskodawcę pod kątem ich związku z projektem.

3. Po złożeniu sprawozdania z realizacji projektu – przedstawione rozliczenie musi mieć bezpośrednie odzwierciedlenie w zrealizowanych działaniach. Nawet w sytuacji kiedy dany wydatek był zaplanowany w budżecie a nie przeprowadzono działań uzasadniających jego poniesienie, wydatek może zostać uznany za nieprawidłowy.
Np. wydatkowano środki na dyplomy za uczestnictwo w zajęciach, które się nie odbyły.

Racjonalne i efektywne, co oznacza, że wszystkie ponoszone wydatki przez Wnioskodawcę powinny być ponoszone po pierwsze w granicach stawek rynkowych za dane usługi lub dostawy, a po drugie musza być racjonalne z uwagi na ich istotność z punktu widzenia możliwości realizacji działań.
Np. wnioskodawca powinien zastanowić się czy druk kolorowych ulotek w drukarni i ponoszenie kosztów przygotowania do druku składu a następnie druku tych ulotek nie będzie tak samo efektywne jak wydrukowanie ulotek/powielenie na zwykłym urządzeniu biurowym/drukarce i na ile ewentualne wysokie koszty druku (jednostkowe w porównaniu z innymi formami) są uzasadnione,
zostały faktycznie poniesione w okresie realizacji projektu,

Udokumentowane, co oznacza, że wszystkie poniesione wydatki w ramach projektu, niezależnie do tego czy Wnioskodawcą jest organizacja pozarządowa czy bezpośrednio grupa nieformalna musza zostać udokumentowane, tj. na każdy wydatek musi być dokument stanowiący podstawę do zapłaty. Nie zawsze takim dokumentem musi być faktura (czasami wystarczy np. bilet)

Przewidziane w budżecie projektu, co oznacza, że wszystkie wydatki ponoszone w ramach projektu muszą zostać albo przewidziane w budżecie projektu we wniosku o dofinansowanie lub też Wnioskodawca musi mieć zgodę Operatora no ich poniesienie (o ile nie zostały zaplanowane we wniosku o dofinansowanie)

Zgodne z odrębnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego
Np. w przypadku umów zleceń czy o dzieło oprócz wynagrodzenia odprowadzone musza zostać też należne podatki i/lub składki na ubezpieczenie społeczne.

KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE

Niezależnie od powyższego wydatkami które NIE MOGĄ być rozliczone w projekcie (koszty niekwalifikowalne) są:
a) podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odliczony w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.);
b) zakup nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej;
c) zakup środków trwałych (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Dz. U. z 2013 r. poz. 330) oraz art. 16a ust. 1 w zw. z art. 16dust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnychDz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.);
d) amortyzacja;
e) leasing;
f) rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań;
g) odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;
h) koszty kar i grzywien;
i) koszty procesów sądowych;
j) nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania;
k) koszty obsługi konta bankowego (nie dotyczy kosztów przelewów);
l) zakup napojów alkoholowych (jest to niezgodne z art. 4 ust. 1 pkt 32 UoDPPioW oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi);
m) podatki i opłaty z wyłączeniem podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także opłat za zaświadczenie o niekaralności oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego);
n) koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w realizację projektu na podstawie umowy cywilnoprawne, chyba, że umowa przewiduje zwrot kosztów podróży.
Kosztami niekwalifikowalnymi są także:
a) koszty rozliczane na podstawie faktur/rachunków wystawianych przez organizację użyczającą osobowości prawnej grupie nieformalnej realizującej projekt (Wnioskodawca). Organizacja taka nie może występować jako wykonawca lub podwykonawca działań przewidzianych w projekcie i skalkulowanych w budżecie. Oznacza to jednocześnie, że z pracownikami takiej organizacji oraz władzami statutowymi nie mogą być zawierane umowy cywilnoprawne.
b) wydatki związane z tworzeniem kapitału żelaznego organizacji,
c) wydatki związane z realizacją celów religijnych oraz uprawiania kultu religijnego,
d) wydatki związane z realizacją celów politycznych,
e) wydatki związane z prowadzeniem działalności odpłatnej statutowej pożytku publicznego i gospodarczej przez Wnioskodawcę i/lub Realizatora.
f) finansowanie nagród pieniężnych w ramach realizacji przedsięwzięć.