1. Procedura wyboru ofert obejmuje dwa etapy:

ocenę formalną,
ocenę merytoryczną

OCENA FORMALNA

Ocena formalna dokonywana będzie w oparciu o następujące kryteria:

 • Czy wniosek został złożony w terminie?
 • Czy wniosek został złożony na właściwym formularzu ?
 • Czy wniosek jest kompletny?
 • Czy projekt jest złożony przez organizację, instytucję lub grupę uprawnioną do udziału w konkursie?
 • Czy siedziba wnioskodawcy znajduje się na obszarze objętym konkursem?
 • Czy okres realizacji projektu nie przekracza maksymalnego czasu określonego w Regulaminie (1.VI.2015 r.-30.XI.2015r.)?
 • Czy kwota wnioskowanej dotacji wynosi minimum 1.500 zł, maksimum 5.000 zł?
 • Czy wkład własny wynosi minimum 10% wartości dotacji?
 • Czy grupa nieformalna aplikująca samodzielnie uzyskała zgodę Operatora na złożenie wniosku w tej formule?

Ocena formalna odbywa się w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia naboru wniosków. Formularze, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

OCENA MERYTORYCZNA

Ocena wniosku:

1. Ocena ogólna (max. 5 punktów)

 • Na ile cele i działania projektu zgodne są z celami programu? (od 1 do 3pkt.)
 • Na ile zaproponowane w projekcie działania są innowacyjne w danej społeczności lokalnej?/Na ile zaproponowane w projekcie działania służą wzmocnieniu potencjału danej organizacji? (od 0 do 2 pkt.)

2. Odbiorcy projektu (max. 7 punktów)

 • Czy wskazano i opisano odbiorców projektu?/Czy opisano organizację w przypadku projektu dot. rozwoju organizacji (od 0 d 3 pkt.)
 • Czy oszacowano liczbę odbiorców (od 0 do 1 pkt.)
 • Czy opisano sposób rekrutacji uczestników projektu?/ odbiorców działań organizacji? (od 0 do 3pkt.)

3. Potrzeby realizacji projektu (max. 10 punktów)

 • Czy wskazane zostały problemy, na które ma odpowiadać projekt? (od 0 do 3pkt.)
 • Czy wskazane zostały potrzeby społeczności lokalnej/organizacji pozarządowej? (od 0 do 3 pkt.)
 • Czy wskazano kogo dotyczą problemy/potrzeby? (od 0 do 1 pkt.)
 • Na ile potrzeba podjęcia zaplanowanych działań została uzasadniona? (od 0 do 3 pkt.)

4. Cele projektu (max. 4 pkt.)

 • Czy wskazany został cel główny? (od 0 do 1 pkt.)
 • Czy cel powiązany jest ze wskazanymi potrzebami? (od 0 do 3 pkt.)

5. Działania projektowe (max. 13 pkt)

 • Czy planowane działania służą osiągnięciu zakładanych celów? (od 0 do 3 pkt.)
 • Czy zaplanowane działania mają być szanse zrealizowane w przewidywanym czasie? (od 0 do 1 pkt.)
 • W jakim stopniu zaplanowane działania są dostosowane do odbiorców (czas, miejsce, sposoby komunikacji, promocja)?/Do wskazanych potrzeb organizacji? (od 0 do 3 pkt.)
 • Czy oszacowano liczbowo skalę działań? Czy ich intensywność pozwala osiągnąć zaplanowane rezultaty? (od 0 do 3 pkt.)
 • Czy i w jakim stopniu projekt angażuje członków społeczności lokalnej (partnerów, wolontariuszy)? (od 0 do 3 pkt.)

6. Budżet projektu (max. 9)

 • Czy wydatki budżetowe są powiązane z planowanymi działaniami? (od 0 do 2 pkt.)
 • Czy wydatki budżetowe są kwalifikowane? (od 0 do 1 pkt.)
 • Czy wydatki budżetowe są racjonalne tzn. niezbędne i wystarczające do zrealizowania zaplanowanych działań i osiągnięcia rezultatów? (od 0 do 3 pkt.)
 • Czy opisano sposób pozyskania i wyliczenia wkładu własnego do projektu? (od 0 do 3 pkt.)

7. Rezultaty projektu (max. 7 pkt)

 • Czy rezultaty zostały określone liczbowo? (od 0 do 1 pkt.)
 • Na ile zakładane rezultaty są adekwatnie do opisanych celów i działań? (od 0 do 3 pkt.)
 • Jak zakładane rezultaty przyczynią się do zmian w społeczności lokalnej/rozwoju danej organizacji? (od 0 do 3 pkt.)

1. Wszystkie oferty będą oceniane przez Komisję Oceny Wniosku wyłonioną przez Operatorów (zasady działania Komisji są szczegółowo opisane w Regulaminie Pracy Komisji Oceniającej). Każda z ofert jest oceniana przez 2 ekspertów, a o wyniku decyduje średnia punktów przyznanych przez ekspertów.
2. Maksymalna liczba punktów w ocenie merytorycznej to 55.
3. Aby uzyskać pozytywną ocenę i kwalifikować się do dofinansowania, wniosek musi uzyskać średnią ocenę z dwóch ocen ekspertów w wysokości minimum 33 pkt.
4. Ocena ekspertów jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.