FAQ Najczęściej zadawanie pytania

Co to jest młoda organizacja pozarządowa w rozumieniu Programu Grant na lepszy start?

Młoda organizacja pozarządowa  to organizacja, która została wpisana do KRS lub innego rejestru nie wcześniej niż 18 miesięcy licząc wstecz od dnia złożenia wniosku o mikrodotację ( w dniu składania wniosku w konkursie istnieje nie dłużej niż 18 miesięcy). Ponadto roczny budżet takiej organizacji nie może przekraczać 25 tys. zł. Młode organizacje pozarządowe uprawnione do składania wniosków w konkursie to: stowarzyszenia, fundacje, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Co to jest grupa nieformalna w rozumieniu Programu Grant na lepszy start?

Grupa nieformalna to grupa składająca się z minimum trzech pełnoletnich osób, wspólnie realizujących lub chcących realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadających osobowości prawnej. Do grup nieformalnych zalicza się m.in. koła gospodyń wiejskich, grupy młodzieżowe, grupy seniorów, grupy hobbystów, koła zainteresowań, grupy sąsiedzkie, rady sołeckie.

Co to jest grupa samopomocowa w rozumieniu Programu Grant na lepszy start?

Grupa samopomocowa to dobrowolny zespół osób, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków. Jeżeli grupa samopomocowa nie posiada osobowości prawnej wsparcie przysługuje jej na zasadach przewidzianych dla grup nieformalnych, o ile w jej skład wchodzą przynajmniej trzy osoby, a działania mieszczą się w sferze pożytku publicznego. Jeżeli natomiast grupa samopomocowa działa w formie organizacji posiadającej osobowość prawną, to jeżeli spełnia warunki dostępu przewidziane dla młodych organizacji pozarządowych, może uzyskać właściwe dla nich wsparcie.

Czy w skład grupy nieformalnej mogą wchodzić osoby niepełnoletnie?

Osoby niepełnoletnie tj. powyżej 15 roku mogą być członkami grupy nieformalnej pod warunkiem, że oprócz nich w grupie znajdują się min. 3 osoby pełnoletnie. Jeśli grupa nieformalna postanowi złożyć wniosek do konkursu samodzielne, a nie za pośrednictwem innej organizacji pozarządowej, to w jej imieniu umowę z Operatorem podpisują 3 osoby pełnoletnie.

Czy inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą się ubiegać o grant?

Tak, osoby niepełnoletnie tj. powyżej 15 roku mogą być członkami grupy nieformalnej pod warunkiem, że oprócz nich w grupie znajdują się min. 3 osoby pełnoletnie. Jeśli grupa nieformalna postanowi złożyć wniosek do konkursu samodzielne, a nie za pośrednictwem innej organizacji pozarządowej, to w jej imieniu umowę z Operatorem podpisują 3 osoby pełnoletnie.

Czy inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą się ubiegać o grant?

Tak, pod warunkiem, że spełniają one kryteria dostępu tzn. mają siedzibę na terenie województwa łódzkiego, w momencie składania wniosku w konkursie działają nie dłużej niż 18 miesięcy, a ich budżet roczny nie przekracza 25 tys.zł.
Inne podmioty, o których mówi Ustawa to:
- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
- spółdzielnie socjalne;
- spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będącymi spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Czy w skład grupy nieformalnej/samopomocowej składającej wniosek za pośrednictwem organizacji pozarządowej mogą wchodzić członkowie tej organizacji?

Tak, członkowie organizacji mogą wchodzić w skład grup nieformalnych i samopomocowych, z wyjątkiem osób wchodzących w skład organów statutowych organizacji udzielającej osobowości prawnej czyli Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Czy klub sportowy z osobowością prawną na podstawie wpisu do ewidencji starosty może wnioskować o grant jako młoda organizacja pozarządowa?

Tak, pod warunkiem, że spełnia on kryteria dostępu tzn. ma siedzibę na terenie województwa łódzkiego, w momencie składania wniosku w konkursie działa nie dłużej niż 18 miesięcy, a jego budżet roczny nie przekracza 25 tys.zł.

Na jakie działania można przeznaczyć mikrodotację?

W ramach Programu można pozyskać mikrodotację na 2 rodzaje działań:
- inicjatywy oddolne
- rozwój organizacji.

W przypadku inicjatywy oddolnej dotacja powinna zostać przeznaczona na realizację działań służących budowaniu dobra wspólnego i odpowiadających na potrzeby mieszkańców danej społeczności lokalnej. Wsparcie można pozyskać m.in. na działania związane z edukacją, kulturą, sportem, zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, integracją międzypokoleniową i wszystkie inne inicjatywy, które mieszczą się w jednej ze sfer działalności pożytku publicznego zgodnie art. 4 z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a więc:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
1a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3) działalności charytatywnej;
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
6) ochrony i promocji zdrowia;
7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
15) wypoczynku dzieci i młodzieży;
16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
19) turystyki i krajoznawstwa;
20) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
21) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
23) ratownictwa i ochrony ludności;
24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
27) promocji i organizacji wolontariatu;
28) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
29) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
31) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
32) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
33) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , w zakresie określonym w pkt 1-32.

W przypadku projektów na rozwój organizacji młoda organizacja pozarządowa (fundacja lub stowarzyszenie zarejestrowane w KRS) może przeznaczyć dofinansowanie na rozwój organizacji, w tym na przykład na zakup sprzętu biurowego, koszty adaptacji lokalu, oprogramowanie komputerowe, podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy, częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną, poszerzenie zakresu świadczonych usług oraz pomoc w opracowaniu merytorycznych planów rozwoju.

Czy grupa nieformalna/samopomocowa może się ubiegać o dofinansowanie doposażenia lokalu w potrzebny sprzęt lub jego remontu?

Nie, to działanie jest skierowane TYLKO do organizacji, które są formalnie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub ewidencji starosty.

W jaki sposób mogą aplikować do konkursu młode organizacje pozarządowe i sformalizowane grupy samopomocowe?

W przypadku wyłonienia projektu do dofinansowania umowa jest podpisywana pomiędzy organizacją (osobami upoważnionymi do jej reprezentowania zgodnie z KRS) a Operatorem.

W jaki sposób mogą aplikować do konkursu grupy nieformalne i nieformalne grupy samopomocowe?

Takie grupy mogą aplikować na 2 sposoby:
1 – z organizacją pozarządową (fundacją lub stowarzyszeniem) bądź podmiotem, zarejestrowanym na terenie województwa łódzkiego, wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (wskazanym w punkcie 2a Regulaminu); w przypadku wyłonienia projektu do dofinansowania podpisywana jest umowa trójstronna pomiędzy organizacją użyczającą osobowości prawnej, 3 przedstawicielami grupy nieformalnej a Operatorem. Organizacja pozarządowa udzielając osobowości prawnej jest zobowiązana pomóc grupie nieformalnej w sprawnej realizacji projektu oraz jego rozliczeniu.

2 – samodzielnie – co oznacza, że trzy osoby należące do grupy samodzielnie składają i podpisują wniosek, umowę na realizację projektu oraz zabezpieczenie umowy w postaci weksla in blanco.
O ile to możliwe, zachęcamy grupy nieformalne do nawiązania współpracy z organizacją pozarządową, celem złożenia wniosku do konkursu. W sytuacji, gdy w najbliższym otoczeniu nie ma żadnej organizacji, która mogłaby użyczyć osobowości prawnej, grupa może zwrócić się do Operatora

Ile czasu muszą trwać projekty składane do konkursu?

Nie ma określonego czasu trwania projektów. Wszystko zależy od charakteru zaplanowanych działań. Ważne, żeby zostały zrealizowane w okresie od 1 października do 10 grudnia 2014 r.

Jaka jest wysokość dotacji w konkursie?

Granty będą przyznawanej w wysokości minimum 1500zł, maksimum 5000zł.

Ile wynosi wkład własny do projektu?

Wkład własny wynosi minimum 10% wartości doracji (czyli w przypadku projektów o najwyższej wartości dotacji – 5 tys. zł wyniesie minimum 500zł).

W jakiej formie można wnosić wkład własny do projektu?

Wkład własny może być finansowy lub niefinansowy (usługowy, rzeczowy lub w postaci wkładu pracy społecznej).

Co to jest wkład finansowy?

Wkład finansowy jest to wkład w postaci pieniędzy ulokowanych w kasie lub na koncie organizacji, wkład własny podobnie jak dotacja musi zostać udokumentowany (za pomocą faktur lub innych dokumentów księgowych).

Co to jest wkład rzeczowy?

Wkład rzeczowy stanowią towary, wyposażenie i środki trwałe nie należące do organizacji, które zostaną przekazane przez firmy, instytucje lub osoby fizyczne na rzecz realizowanego projektu. Mogą to być np. produkty spożywcze, materiały biurowe, materiały potrzebne do przeprowadzenia zajęć, stroje, rekwizyty, itp. ako wkładu rzeczowego nie można traktować: majątku organizacji, towarów przekazanych organizacji na rzecz innego projektu przez nią realizowanego.
Towary przekazane organizacji jako wkład rzeczowy muszą przejść na jej własność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wartość wkładu rzeczowego wykazana w sprawozdaniu końcowym powinna być zgodna z jego wartością rynkową oraz udokumentowana jedną z niżej wymienionych form:
- fakturą/rachunkiem wystawionym organizacji przez firmę lub instytucję (forma zapłaty: darowizna),
- oświadczeniem darczyńcy o przekazaniu darowizny na rzecz organizacji lub umową darowizny (od osób fizycznych),
- porozumieniem (pomiędzy grantobiorcą a darczyńcą, np. rolnikiem).

Co to jest wkład usługowy?

Wkład własny usługowy to usługi świadczone przez firmy lub instytucje, wykonywane nieodpłatnie na rzecz realizowanego projektu. Za wkład usługowy można uznać np. usługi transportowe, usługi budowlane, usługi szkoleniowe wykonywane przez podmiot zewnętrzny, użyczenie sali w miejscowej szkole, świetlicy wiejskiej, bibliotece itp.
Wkład usługowy powinien być rozliczany na podstawie faktury/rachunku wystawionych na grantobiorcę (forma zapłaty – darowizna)i być zgodny z rynkową wartością usługi.

Co to jest wkład pracy społecznej?

Wkład własny w postaci pracy społecznej (wolontariuszy) to zaangażowanie osób, które nie pobierają wynagrodzenia, za pracę przy projekcie. Praca wolontariuszy powinna być wyceniona na podstawie szacowanej stawki godzinowej lub dziennej i odzwierciedlać realne stawki rynkowe.

Kiedy należy pozyskać wkład własny do projektu?

Wkład własny należy pozyskać w trakcie realizowania projektu. Na etapie składania wniosku należy przedstawić plan pozyskania tego wkładu (źródła, szacowane kwoty).

Czy w ramach dotacji można sfinansować koszty administracyjne?

Koszty pośrednie finansowane w ramach mikrodotacji mogą wynosić maksymalnie 20% całej mikrodotacji. W przypadku, gdy grupę nieformalną reprezentuje organizacja wspierająca koszty pośrednie mogą wynosić maksymalnie 10% całej mikrodotacji.

Co to są koszty administracyjne?

Koszty administracyjne to inaczej koszty pośrednie związane z obsługą projektu, a więc z wszystkimi działaniami, które muszą zostać podjęte, żeby projekt został zrealizowany. Do kosztów administracyjnych zaliczamy mi.in.:
- koszty wynagrodzenia koordynatora, księgowej
- koszty trasportu (paliwo)
- koszty telefonu, Internetu
- opłaty pocztowe
- koszty papieru ksero
I inne koszty, które się wiążą z zarządzaniem projektem.

Proszę o doprecyzowanie- ile wniosków może złożyć jedno stowarzyszenie w imieniu grup nieformalnych, które same będą realizatorami zadania? (pt 7)

2 wnioski

Grupa nieformalne - czy wszystkie osoby z grupy musżą być z tego samego powiatu? Np jedna osoba jest z powiatu zgierskiego, dwie z Łodzi. 1. Gdzie powinni składać? (działania na terenie powiatu zgierskiego?) 2. Czy grupy nie powinny być jednolite pod względem zamieszkania? (analogicznie do siedziby organizacji).

W konkursie o mikrodotacje mogą brać udział organizacje i grupy nieformalne zamieszkujące na terenie województwa łódzkiego (niezależnie od tego, z jakiego powiatu pochodzą). Grupy nie muszą być jednolite pod względem terenu zamieszkania, a wnioski składane są do tego Operatora, na terenie którego są realizowane działania projektowe. Podział między Operatorami na powiaty znajduje się w zakładce Więcej o programie – Obszar działania oraz w Regulaminie Konkursu.

Czy można sfinansować wyjazd integrujący mieszkańców poza województwo? Główny cel integracja

Integracja mieszkańców oraz organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży są wpisane do katalogu sfer pożytku publicznego w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i jako takie są możliwe do sfinansowania w ramach mikrodotacji. Należy jednak pamiętać, że projekty realizowane w ramach PO FIO powinny umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych mieszkańców, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych. Rodzi się więc pytanie – w jaki sposób odbiorcy takiego projektu zostaną zaangażowani w zaplanowane działania (w taki sposób, żeby nie byli jedynie biernymi uczestnikami wyjazdu) i w jaki sposób przełoży się to na funkcjonowanie ich społeczności lokalnej? Ważne jest to także w kontekście oceny merytorycznej wniosku, w której jedno z pytań brzmi: Na ile projekt przynosi trwałe zmiany w lokalnej społeczności? Ogranizacja pozarządowa lub grupa nieformalna/samopomocowa planująca podobny projekt powinna wziąć te kwestię pod uwagę przy planowaniu działań.

Jak przy rozliczeniu jest weryfikowany wkład własny rzeczowy i finansowy? (na podstawie oświadczeń?Faktur?)

Wkład rzeczowy będzie weryfikowany na podstawie oświadczeń o poniesionym wkładzie rzeczowym (na wzorze udostępnionym przez Operatorów Programu). Wkład finansowy powinien zostać udokumentowany (podobnie jak dotacja) za pomocą dokumentów księgowych (rachunek, faktura).

Proszę o wyjaśnienie: "Do konkursu można złożyć maksymalnie 2 wnioski (zarówno przez Wnioskodawców, jak i Realizatorów), jednak jeden Realizator będzie mógł dostać dofinansowanie na realizację najwyżej jednego projektu w roku kalendarzowym." Czy to znaczy, że jako fundacja mogę złożyć dwa wnioski, ale mogę zrealizować tylko jeden? Chyba, że jeden wniosek jest dla mojej fundacji a drugi w imieniu innej? Bo są dwa rodzaje działań: inicjatywy oddolne i rozwój organizacji. Czyli nawet jeśli złożę dwa wnioski na dwa różne działania, to i tak jako fundacja mogę zrealizować jeden projekt?

Jeśli fundacja jest realizatorem i składa dwa wnioski samodzielnie, niezależnie do jakiego rodzaju działań, to do realizacji w danym roku kalendarzowym będzie mógł być dopuszczony tylko 1 z nich. Jeśli fundacja składa 1 wniosek jako realizator i 1 użyczając osobowości grupie nieformalnej, które de facto będzie realizatorem, to wówczas o ile na liście rankingowej oba projekty dostaną pozytywną ocenę, możliwe jest otrzymanie obu dotacji.

Co to znaczy, że budżet roczny organizacji nie może przekraczać 25 tys. zł? Którego roku dotyczy budżet? Czy jest tu brany pod uwagę przychód organizacji czy dochód? W jaki sposób będzie weryfikowane to kryterium?

1 – kryterium dotyczy ostatniego zamkniętego roku obrotowego czyli 2013 roku. 2 – Pod uwagę brany jest przychód organizacji. 3 – Kryterium jest weryfikowane na podstawie sprawozdania finansowego organizacji za 2013 rok – wymagane dopiero na etapie podpisywania umowy. Na etapie składania wniosku organizacja podpisuje jedynie oświadczenie, że jej budżet nie przekracza 25 tys. zł.

Czy jest możliwość zakupu używanego stroju ludowego (“od babci”), na podstawie umowy kupna-sprzedaży?

Tak, można zakupić używany strój ludowy w ramach mikrodotacji. Dowodem zakupu jest umowa kupna-sprzedaży zawierana z osobą fizyczną.

Czy stowarzyszenie zwykłe (3-osobowe) nie zarejestrowane w KRS może się ubiegać samodzielnie o mikrodotację?

Stowarzyszenie zwykłe, ze względu na to, że nie posiada osobowości prawnej, nie może ubiegać się o dotację. Zgodnie z Ustawą o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989r. stowarzyszenie zwykłe nie może przyjmować darowizn, spadków i zapisów oraz otrzymywać dotacji, a także korzystać z ofiarności publicznej (art. 42 Ustawy o stowarzyszeniach).

Czy w ramach mikrodotacji można sfinansować opłatę rejestracyjną organizacji pozarządowej np. w związku jeździeckim?

W ramach mikrodotacji nie dozwolone jest finansowanie takich opłat. Wskazuje na to punkt V  Regulaminu konkursowego:
1. Do wydatków, które nie mogą być finansowane w ramach konkursu, należą wydatki nie odnoszące się jednoznacznie do projektu, a także w szczególności:

m) podatki i opłaty z wyłączeniem podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także opłat za zaświadczenie o niekaralności oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego).

Czy kółko rolnicze jest organizacja pozarządową?

Katalog organizacji uprawnionych do składania wniosków samodzielnie/reprezentowania grup nieformalnych musi sie zamknąć w podmiotach wymienionych w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a więc: a) osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia,
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
d) spółdzielnie socjalne;
e) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe
będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.2)), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
Stąd wniosek, że kółka rolnicze nie należą do katalogu wprost wymienionego w ustawie i nie mogą samodzielnie aplikować.

Czy rower jest środkiem transportu?

Odpowiedź: Tak, w związku z wejściem w życie od dnia 1 lipca 2011 r. nowego rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. W myśl art. 38 ust. 1 ww. rozporządzenia „środek transportu” dla celów świadczenia usług obejmuje pojazdy, mechaniczne lub inne, a także innego rodzaju wyposażenie i urządzenia służące do przewozu osób lub rzeczy z miejsca na miejsce, w tym przeznaczone do ciągnięcia, przesuwania lub pchania przez pojazdy, i zasadniczo zaprojektowane oraz faktycznie nadające się do wykorzystania w celu transportu. W myśl ust. 2 tego przepisu środki transportu obejmują w szczególności następujące pojazdy:

a) pojazdy lądowe, takie jak samochody, motocykle, rowery, trójkołowce oraz pojazdy turystyczne;

b) przyczepy i naczepy;

c) wagony kolejowe;

d) statki;

e) statki powietrzne;

f) pojazdy dostosowane specjalnie do przewozu osób chorych lub rannych;

g) ciągniki i inne pojazdy rolnicze;

h) pojazdy o napędzie mechanicznym lub elektrycznym przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Czy w ramach projektu dla młodych organizacji można dofinansować studia podyplomowe komuś?

Odpowiedź: Nie, projekty powinny koncentrować się na działaniach o charakterze dobra wspólnego, a wspieranie pojedynczych osób fizycznych przyczynić się może do cig rozwoju, a nie do rozwoju społeczności lokalnej jako takiej.

Czy możliwe jest pobieranie od uczestników symbolicznej złotówki za wstęp/udział (bilety wstępu)? Czy zebrane w ten sposób fundusze mogą być wkładem własnym?

Odpowiedź: Niestety, od uczestników projektów nie wolno pobierać opłat. Wskazuje na to punkt V.3, podpunkt “e”: Niekwalifikowalne są także (…) wydatki związane z prowadzeniem działalności odpłatnej statutowej pożytku publicznego i gospodarczej przez Wnioskodawcę i/lub Realizatora.

Czy można sfinansować jako projekt badanie ankietowe potrzeb mieszkańców z zakresu kultury?

Odpowiedź: To zależy od tego, czy i w jaki sposób w ramach takiego projektu zaangażowana by została lokalna społeczność. Samo badanie ankietowe wydaje się dość bierną formą działania. Potrzeby mieszkańców powinny być raczej punktem wyjścia do planowania działań, a nie treścią samego wniosku.

Co zrobić w przypadku, gdy w czasie realizacji zakupiony sprzęd ulegnie zniszczeniu i nie będzie możliwości realizacji zadania? (albo kradzieży) Kto za taki sprzęt odpowiada?

Za sprzęt odpowiada organizacja realizująca projekt. W przypadku, kiedy grupa nieformalna wnioskuje za pośrednictwem organizacji posiadającej osobowość prawną za sprzęt odpowiadają osoby, które podpisują umowę trójstronną w imieniu grupy nieformalnej. Należy dołożyć wszelkich starań, aby sprzęt mógł być użytkowany jak najdłużej i nie był narażony na kradzież.