W konkursie „Grant na lepszy start” w 2015 mogą wziąć udział:

I MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Młode organizacje, czyli:
Stowarzyszenia
Fundacje
Spółdzielnie socjalne
Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będącymi spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Które spełniają poniższe warunki:

mają siedzibę w województwie łódzkim
planują prowadzić działania na terenie jednej lub wielu gmin z terenu województwa łódzkiego
zostały wpisane do KRS (lub innego, właściwego rejestru lub ewidencji) nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację
roczny budżet organizacji nie przekracza 25 tys. zł.

Uwaga: Z ubiegania się o mikrodotację w tym trybie wyłączone są oddziały terenowe organizacji nie posiadające osobowości prawnej. Podmioty te mogą starać się o mikrodotację z pozycji grupy nieformalnej.

II GRUPY NIEFORMALNE

1 Grupy nieformalne, czyli:
grupy składające się z nie mniej niż trzech osób pełnoletnich, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej oraz które działają lub planują prowadzić działania na terenie jednej lub wielu gmin z terenu województwa łódzkiego

Ważne:
Grupa nieformalna może być utworzona zarówno na potrzeby realizacji projektu, jak i funkcjonować przed projektem. Kluczowym elementem „wiążącym” osoby tworzące grupę nieformalną jest cel, który sobie stawiają lub też działania, wokół których koncentruje się ich działalność.
Osoby małoletnie tj. poniżej 15 roku mogą być członkami grupy nieformalnej pod warunkiem, że grupę tworzą minimum 3 osoby pełnoletnie. W imieniu małoletnich członków grupy działają osoby pełnoletnie.
Grupy nieformalnej nie mogą tworzyć osoby wchodzące w skład organów statutowych organizacji udzielającej osobowości prawnej.
Grupa nieformalna może ubiegać się o przyznanie mikrodotacji na realizację projektu w każdej ze sfer pożytku publicznego

W jaki sposób grupa nieformalna może ubiegać się o mikrodotację?

Grupa nieformalna może to zrobić na dwa różne sposoby:
1 Z organizacją pozarządową (fundacją lub stowarzyszeniem) bądź podmiotem, zarejestrowanym na terenie województwa łódzkiego, wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (wskazanym w punkcie 2a Regulaminu)
2 Samodzielnie, co oznacza, że trzy osoby należące do grupy samodzielnie składają i podpisują wniosek, umowę na realizację projektu oraz zabezpieczenie umowy w postaci weksla in blanco.
Uwaga: O ile to możliwe, zachęcamy grupy nieformalne do nawiązania współpracy z organizacją pozarządową, celem złożenia wniosku do konkursu. W sytuacji, gdy w najbliższym otoczeniu nie ma żadnej organizacji, która mogłaby użyczyć osobowości prawnej, grupa może zwrócić się do Operatora.
2 Grupy samopomocowe, czyli:
dobrowolny zespół osób, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków i które działają lub planują prowadzić działania na terenie jednej lub wielu gmin z terenu województwa łódzkiego

Ważne:
Jeżeli grupa samopomocowa nie posiada osobowości prawnej wsparcie przysługuje jej na zasadach przewidzianych dla grup nieformalnych, o ile w jej skład wchodzą przynajmniej trzy osoby, a działania mieszczą się w sferze pożytku publicznego.
Jeżeli natomiast grupa samopomocowa działa w formie organizacji posiadającej osobowość prawną, to jeżeli spełnia warunki dostępu przewidziane dla młodych organizacji pozarządowych, może uzyskać właściwe dla nich wsparcie.
Grupy samopomocowej nie mogą tworzyć osoby wchodzące w skład organów statutowych organizacji udzielającej osobowości prawnej.
Grupy samopomocowej nie mogą tworzyć osoby wchodzące w skład organów statutowych organizacji udzielającej osobowości prawnej.

W jaki sposób grupa samopomocowa może ubiegać się o mikrodotację?

Grupa samopomocowa może to zrobić na dwa różne sposoby:
1 Z organizacją pozarządową (fundacją lub stowarzyszeniem) bądź podmiotem, zarejestrowanym na terenie województwa łódzkiego, wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (wskazanym w punkcie 2a Regulaminu)
2 Samodzielnie, co oznacza, że trzy osoby należące do grupy samodzielnie składają i podpisują wniosek, umowę na realizację projektu oraz zabezpieczenie umowy w postaci weksla in blanco.
Uwaga: O ile to możliwe, zachęcamy grupy samopomocowe do nawiązania współpracy z organizacją pozarządową, celem złożenia wniosku do konkursu. W sytuacji, gdy w najbliższym otoczeniu nie ma żadnej organizacji, która mogłaby użyczyć osobowości prawnej, grupa może zwrócić się do Operatora.